תקנון מועדון לקוחות
רשימת ההטבות המלאה לחברי המועדון - הסברים והגבלות
 
 

•10% הנחה להזמנות נופש בכל מלונות הרשת, למעט מבצעים מיוחדים ובלעדיים המפורסמים במדיות השוטפות או בדיוור ניוזלטרים בהם מצויין "ללא כפל מבצעים".
 
*במלון ספא שיזן - 10% הנחה.
 
הטבת יום הולדת 15% הנחה בהזמנת חופשה בכל אחד ממלונות הרשת.
מתנת יום הולדת.
*ההנחה תקפה על החדר של חבר המועדון החוגג יום הולדת בלבד
*במלון ספא שיזן - 10% הנחה.
*לא תקף בהזמנת מבצעים או חבילות אירוח מיוחדות.
*תקף למימוש באותו חודש של תאריך הלידה הלועזי בלבד.
*ניתן למימוש פעם אחת בשנה
 
הטבת יום נישואין 15% הנחה ממחיר החדר בהזמנת חופשה בכל אחד ממלונות הרשת.
*ההנחה תקפה על החדר של חבר המועדון החוגג יום נישואין בלבד
*במלון ספא שיזן - 10% הנחה.
*לא תקף בהזמנת מבצעים או חבילות אירוח מיוחדות.
  *תקף למימוש באותו חודש של תאריך יום הנישואין הלועזי בלבד.
*ניתן למימוש פעם אחת בשנה
 
10% הנחה בספא שיזן לטיפולים בודדיםבלבד.
לא ניתנת הנחה בעבור קניית שוברי מתנה או חבילות פינוק.
תקף בעת שהייה (עם לינה) בלבד.
 
15% הנחה בכל המסעדות ברשת מלונות טמרס בעת השהייה במלון, כולל את שירותי ה- Room Service.
 
  ההנחה ניתנת רק על חיובים באמצעות החדר.
התשלום מתבצע במעמד העזיבה בעמדות הקבלה.
לא ניתן לקבל הנחה על תשלום במזומן ישירות במסעדות.
 
הטבת חברי הנוסע המתמיד
  באל - על
5 נקודות עבור לילה באחד ממלונות הרשת: מלון דניאל הרצליה, מלון ספא שיזן הרצליה, מלון דניאל ים המלח, מלון בוטיק ווסט תל אביב, מלון בוטיק ווסט אשדוד.
   
הטבות לחברי המועדון
  בארקיע
 

 
8% הנחה על טיסות פנים ארציות בתעריף רגיל.
5% הנחה על טיסות פנים ארציות בתעריף כדאי*
6% הנחה על כלל המוצרים הבינלאומיים*
 
*לא כולל את מוצרי ארקיע אקספרס ומוצרים מיוחדים.
 

 הגבלים כלליים:
 
* חברות במועדון טמרס הינה אישית. ההטבות תקפות לנרשם למועדון בלבד.
 
*  אורח חבר מועדון יהיה זכאי להטבות המועדון רק במידה והזמין ישירות דרך אתר האינטרנט או מרכז ההזמנות.
 
* אורח חבר מועדון לא יהיה זכאי להטבות מועדון באם הגיע למלונות באמצעות חבילות אירוח אשר בשיתוף פעולה אל מול חברות אחרות או במסגרות שונות.
 
*הטבת יום ההולדת והטבת יום הנישואין אינן תקפות בהזמנת מבצעים או חבילות אירוח מיוחדות.
 
* גלויות הצטרפות ידניות אינן מהוות אישור להצטרפות אלא לאחר הקלדתם במאגר הנתונים של מועדון החברים.
 
* אורחים אשר יצטרפו למועדון במעמד השהות במלון, יזכו לממש את המתנות וההטבות של חברי מועדון החל מהשהות הבאה שלהם.
 
* רשת מלונות טמרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות הטבות או לבטלן עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מוקדמת.
 
* הצטרפות למועדון החברים מותנת בקבלת מידע פרסומי, לרבות הטבות ומבצעים במייל, SMS ודרכים אחרות.

 
אבטחת מידע, שמירה על הפרטיות ודיוור ישיר


1.1 החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לטמרס במעמד ההצטרפות למועדון החברה של טמרס מלונות בע"מ (להלן" :המועדון )"הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את טמרס אודות כל שינוי בפרטים אלו .ידוע לחבר , כי כל הפרטים ,הנתונים ,הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון ,לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה ,בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981 -)להלן ,בהתאמה":מאגר המידע "ו"-החוק.)"


1.2 חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ,ששמו ופרטיו ,כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות למועדון ,וכן כל מידע שיצטבר בקשר למועדון ו/או הזמנות ו/או רכישות במרכזי ההזמנות ו/או מלונות רשת טמרס ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל ,יועבר לטמרס וישמש את טמרס לקידום פעילותיה ,עריכת ניתוח ידע ומחקר סטטיסטי כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ,ולא יזכה החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו .כמו כן יחשב המידע האמור שמסר החבר לטמרס לקניינה של טמרס ,והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור ,לרבות טענה על פי החוק .כמו כן מסכים החבר מרצונו החופשי כי טמרס רשאית להעביר את המידע האמור לגורמים מטעמה לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה ועל מנת שאלו יוכלו לפנות אליו בהצעה וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא רק באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר ,בהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו באתר הבית של טמרס הידוע להלן" :האתר "או" אתר הבית )"ו/או בעמדות הקבלה במלונות טמרס (- www.tamareshotels.co.il כיום ו/או בכל דרך חוקית אחרת בה טמרס תשתמש לשם קבלת פרטים .הזנת הנתונים ואישורם למשלוח מהווה אישורו של החבר למשלוח דברי פרסום סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק.

1.3 ידוע לחבר המועדון והוא מסכים מרצונו החופשי לכך שטמרס ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע שברשותה לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה ,וכן לפנות אליו בהצעות בעלות אופי מסחרי שיווקי ו/או פרסומי מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים ולקבלת "דבר פרסומת "כהגדרתה בתיקון 40 לחוק התקשורת( בזק ושירותים), התשס"ח 2008 -הכל בכפוף להוראות הדין (להלן" : הפניות"). מובהר כי חבר המועדון זכאי ,לפי דרישתו ,להימחק ממי מבין מאגרי המידע של טמרס ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם ,לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לטמרס ,תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע .כמו כן מובהר בזה ,כי לחבר המועדון שמורה הזכות ,ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות ,לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות בין היתר ,באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה )אם תישלחנה )אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לטמרס .החבר מסכים ,כי כל עוד לא מסר הודעה לטמרס , ישמשו הנתונים שמוזנים ,לצרכי דיוור ישיר בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידי החבר ,בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.
 
1.4 החבר מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו ,באם היו ,בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה ובאה במקומן.

1.5 טמרס לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם החברות במועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר.
 
1.6 טמרס תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות ,עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים .לפיכך טמרס לא תישא בכל אחריות ,ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הנובע ,במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
*ט.ל.ח.