תחרות תחפושות פורים


תחרות "פורים במלון דניאל הרצליה" לחברי עמוד אינסטגרם (Instagram) של רשת מלונות טמרס 

שווה להגיע למלון דניאל הרצליה מרשת טמרס בפורים ... חוגגים ומצטלמים!

החלטנו לפנק את האורחינו בבתחרות אינסטגרם במלון דניאל הרצליה במהלך החג. 
 

הפרס: לילה זוגי על בסיס חצי פנסיון במלון דניאל הרצליה !


האורחים מוזמנים להצטלם עם האביזרים המיוחדים בסממני החג בכניסת המלון , לשתף באינסטגרם עם צ'ק אין למלון דניאל הרצליה, והשטג Purimdanielherzliya#.
התמונה עם הכי הרבה לייקים תזכה את בעל התמונה בפרס שווה במיוחד!
פורים שמח!!
תוקף התחרות עד ה-08/03/18. הפרס : לילה לזוג על בסיס חצי פנסיון  במלון דניאל הרצליה. 
 
הערות : למימוש עד ה-31.12.18 ( לא כולל חגים ואוגוסט), על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש מול מרכז ההזמנות. לא תקף בחגים. רק הלייקים והשיתופים לתמונה לפי ההנחיות מעלה מזכים אתכם בנקודות. רק תמונות שצולמו במלון דניאל הרצליה בכניסה ישתתפו בתחרות. 
החברה רשאית לבטל או לשנות את פרטי התחרות בכל עת.ט.ל.ח.

תקנון התחרות

תקנון פעילות "_תחרות פורים" לחברי עמוד האינסטגרם (Instagram) של רשת מלונות טמרס 

 
מבוא ופרשנות:
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל פעילות "תחרות פורים" (להלן: "הפעילות" או "התחרות"), הנערכת על-ידי חברת טמרס מלונות בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" ו/או "טמרס") כמפורט כדלקמן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי הקשר הדברים והדבקם. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. על אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את תקופת הפעילות, לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות, ולבטל את הפעילות בכל עת.
1. הגדרות
"משתתף" או "חבר" בן 18 ומעלה אשר התארח ו/או מתארח באחד ממלונות טמרס וחבר בעמוד האינסטגרם של טמרס.
"המלונות" או "מלונות טמרס" דניאל הרצליה
"עורכת הפעילות"    טמרס מלונות בע"מ, כתובת: רחוב ספיר 1, הרצליה פיתוח.
"עמוד/פרופיל האינסטגרם/פייסבוק" "Tamares_Hotels"  
בעמוד האינסטגרם הראשי של הרשת.
 
"לייק" כפתור "LIKE"/"אהבתי" בממשק עמוד האינסטגרם, מעוצב בצורת לב, לחיצה על הכפתור מוסיפה את בעל הפרופיל שלחץ עליו לרשימת האנשים שאוהבים את התמונה שהועלתה לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם.
"לייק פיקטיבי" לייק שנתקבל באמצעות תוכנה ו/או יישומון שמטרתם להגדיל את מספר הלייקים של המשתתף בתחרות.
 
2. הפעילות
2.1. במסגרת הפעילות יתבקשו אורחי המלון, המעוניינים להשתתף בפעילות, לצלם תמונת צילום עצמי שלהם, במהלך חופשתם במלון דניאל הרצליה, מיום 28.02.18 עד ליום 03.03.2018, ולהעלות את התמונה שצולמה לעמוד האינסטגרם (להלן: "התמונה"). 
2.2. עורכת הפעילות תבחר את התמונה שזכתה למספר הלייקים הגבוה ביותר מבין אלו שהועלו לעמוד האינסטגרם. יובהר כי קביעת המשתתף הזוכה וזכאותו, תבוצע על ידי עורכת הפעילות, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. 
2.3. עורכת הפעילות תעניק למשתתף עם התמונה הנבחרת הפרס: לילה אחד בחדר דלקס City View  על בסיס חצי פנסיון ובקבוק שמפניה. מימוש הפרס, על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש מול מרכז ההזמנות של עורכת הפעילות (להלן: "הפרס") הפרס תקף באמצע השבוע לא תקף בחגים ובחודשי יולי- אוגוסט. תוקף מימוש הפרס עד ליום-03.03.2019
2.4. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר תמונות ובהתאם להעניק מספר פרסים והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יודגש כי התנאים לזכאות המשתתפים לפרס במסגרת הפעילות יקבעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
2.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לעשות שימוש בתמונות שהועלו על ידי המשתפים לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם, בכל אמצעי מדיה במספר בלתי מוגבל של פרסומים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או שידורי טלוויזיה ו/או אינטרנט ו/או בDVD ו/או ברשת הסלולר ו/או בכל מדיה אחרת בה תבחר החברה להשתמש, לתקופה בלתי מוגבלת.
2.6. לא תינתן זכאות ליותר מפרס אחד למשתתף במסגרת הפעילות. 
2.7. יובהר כי אין להחליף, להמיר, להחזיר ו/או להעביר לגוף שלישי את הפרס, שינתן למשתתף עצמו בלבד.
2.8. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. תקופת הפעילות
הפעילות תהא החל מיום 28.02.18 ועד ליום 03.03.2018 (להלן: "תקופת הפעילות"). על אף האמור לעיל, עורכת הפעילות תהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4. השתתפות בפעילות – הצהרת, התחייבות ואחריות המשתתף
4.1. ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בתחרות מהווה הסכמה לתקנון זה.
4.2. כאמור לעיל, על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף לעמוד בתנאים שהוגדרו לעיל ולהעלות את תמונת הסלפי שצולמה על ידו במלון במהלך תקופת הפעילות לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם. 
4.3. המשתתף מצהיר כי הוא או מי מטעמו אינו פועלים בכל צורה שהיא בכדי לזכות בלייקים פיקטיביים לזכות התמונה המועלת על ידו.
4.4. על המשתתף מוטלת האחריות המלאה לתמונה המועלת על ידו, ומתחייב כי התמונה נערכה וצולמה על ידו (או על ידי מי מטעמו) בלבד וכי אין בפרסומה ו/או העלאתה לעמוד האינסטגרם/פייסבוק ו/או מסירתה לעורכת הפעילות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי  חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007,  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ויתר הדינים הרלוונטיים. ככל שמצולמים אנשים בתמונותיו המשתתף מצהיר כי קיבל את הסכמתם המפורשת של המצולמים לפרסום התמונות ללא כל תמורה, באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, כי לא תהא להם כל דרישה באשר לתמונה ו/או לזכויותיהם עם פרסומה וכי ידוע להם שעם העלאת התמונה לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם, כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתמונה, שייכות בלעדית לעורכת הפעילות.
4.5. המשתתף מצהיר כי ככל ומצולמים קטינים בתמונותיו קיבל המשתתף את הסכמתם ואישורם של הוריו ו/או אפוטרופוסיו של הקטין לאשר את פרסום תמונת הקטין כפי שהועלתה על ידו לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם ו/או כפי שתוצג ו/או תפורסם על ידי עורכת הפעילות, ללא כל תמורה, באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, כי ידוע להם שאינם זכאים לתמורה או טובת הנאה בקשר עם מתן ההרשאה ו/או בקשר עם התמונה, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהא להם או למי מטעמם תביעות ו/או טענות כלשהן ו/או דרישות לתמורה ו/או לטובת הנאה כלשהי, בקשר עם ההרשאה ו/או התמונה ו/או כל שימוש שיעשה בה, לרבות, אך לא רק, טענות מכל מין וסוג שהוא בגין פגיעה בפרטיות (בכלל זה טענות בקשר עם חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960- בקשר עם צילום קטין תוך פגיעה בפרטיותו) ו/או לשון הרע ו/או זכויות יוצרים כלפי החברה ו/או מי מטעמה וכי ידוע להם שעם העלאת התמונה לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם, כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתמונה, שייכות בלעדית לעורכת הפעילות.
4.6. המשתתף אחראי מלא באשר לכל נזק אם וככל שייגרם כתוצאה מפרסום התמונה,  ובכלל זה, אחראי מלא לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל צד ג' שהוא בקשר לפגיעה בהגנת הפרטיות עם פרסום תמונה שהעלה במסגרת הפעילות. 
4.7. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה הינה המפרסמת והבעלים הבלעדית של זכויות היוצרים ושל המוניטין בתמונות, ורשאית לנהוג בהן מנהג בעלים, ולעשות בהן כל שימוש שהוא, לרבות שימוש מסחרי. כן, ידוע למשתתף שזכויות הבעלות והיוצרים על התמונות יישארו של עורכת הפעילות. 
4.8. אין ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה בנוגע לשימוש ו/או אי שימוש בתמונות אותן העלה. מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לכל עניין הנוגע לזכויות היוצרים ו/או המוניטין על התמונות וכי לא תהייה לו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי בקשר עם התמונות.
4.9. המשתתף מצהיר בזאת כי אין לו כל זכות לקבלת תמורה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם התמונה ו/או פרסומה וכי לא ידרוש גם בעתיד כל תמורה מעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מכל צד ג' שהוא בגין התמונה, לרבות, אך לא רק, טענות מכל מין וסוג שהוא בגין פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או זכויות יוצרים.
4.10. ידוע למשתתף שכל החלטה שתתקבל לגבי הפעילות תהיה על פי שיקול דעתה המלא של עורכת החברה, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה לרבות בכל הנוגע לבחירת התמונות ו/או קביעת הזכאות לפרס ו/או לחלוקת הפרס ו/או לסוג הפרס ו/או לכל פרט אחר, ולא תהיה לי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לעניין זה.   
4.11. המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי עם הצטרפותו כחבר של עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות והשתתפותו בפעילות, הוא מאפשר חשיפת מידע מפרופיל הפייסבוק האישי שלו, בהתאם לרמת סיווג פרטיות המידע של המשתתף. 
4.12. המשתתף מתחייבים לשפות את החברה בגין כל תביעה שהיא שתוגש כנגד עורכת הפעילות ו/או על ידי מי מטעמה בקשר לתמונה.
4.13. המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת הפעילות או מי מטעמה, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופיה, מידת הקושי של התחרות. עורכת הפעילות איננה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בעמוד האינסטגרם.
 
5. קבלת הפרס
5.1. הודעה בדבר זכאות לפרס במסגרת הפעילות תישלח למשתתף הזוכה, תוך 10 ימים ממועד סיום הפעילות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של אינסטגרם ו/או כל דרך אחרת לשיקול דעתה של עורכת הפעילות. יובהר כי, באחריות משתתף הפעילות להשיב להודעת עורכת הפעילות באשר לפרטים למשלוח השובר לפרס עד 14 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה. יודגש כי עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, כל משתתף, אשר לא השיב לעורכת הפעילות במסגרת הימים המוזכרת בסעיף קטן זה, ובמקרה כזה לא יהא זכאי עוד המשתתף לקבל את הפרס. 
5.2. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע עורכת הפעילות לחבר כיצד הוא זכאי לממש את הפרס במסגרת הפעילות באופן טלפוני או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף או באמצעות מערכת הדואר הפנימי של דף האינסטגרם. 
5.3. לשם קבלת הזכאות, יידרש המשתתף ו/או מי מטעמו לחתום על מסמך המאשר את קבלת שובר הפרס. 
5.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.3 לעיל, עורכת הפעילות שמורה הזכות לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, השתתפות ו/או זכאות לפרס בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין. 
5.5. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות באשר לאיכות ולטיב הפרס ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרס.
5.6. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שם המשתתף הזכאי לפרס במסגרת הפעילות, וכן תהא רשאית לפרסם את התמונה של המשתתף אשר זכה בתחרות ו/או כל מששתף אחר, אף אם לא זכה, ברשת האינטרנט ו/או בעיתונות הכתובה ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, והוא נותן הסכמתו המלאה לכך, הכל בהתאם לסעיפים  לעיל.
5.7. חבות במס כלשהו, ככל שתהיה, תחול על המשתתף אשר זכאי לפרס במסגרת הפעילות. 
5.8. הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך, אלא בהסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות שתוכל להישלל מכל סיבה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
 
6. ביטול התחרות
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את מבנה ו/או תוכן ו/או נהלי ו/או תקופת התחרות ו/או תאריך התחרות ו/או תקופתה או כל מועד המצוין בה ו/או סוג וכמות הפרס/ים ו/או אופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הפייסבוק/אינסטגרם.
 
 
7. שונות
6.1. הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע מכל הגנה או זכות    המוקנות לעורכת הפעילות על פי כל דין.
6.2. עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף בפעילות. 
6.3. עורכת הפעילות לא תהא חייבת לנמק כל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתה. 
6.4. ההשתתפות בפעילות היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בפעילות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בפעילות.
6.5. עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, על-פי שיקול דעתה המוחלט.
6.6. עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
6.7. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת הפעילות או לבטלה לחלוטין. 
6.8. עורכת הפעילות או מי מטעמה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה או נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו, כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
6.9. עורכת הפעילות אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד' אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בפעילות. 
6.10. משתתף שהשתתף בפעילות והפר את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, מתחייב לשפות את עורכת הפעילות או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה.
6.11. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות. 
6.12. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד. 
6.13. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף, בהתאם להוראות כל דין.
6.14. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות אימייל ce@tamareshotels.co.il 
6.15. כל משתתף, בעצם השתתפותו בתחרות, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון.
6.16. אינסטגרם אינה אחראית על המימון, התוכן, המשתתפים ועל התחרות כולה.
6.17. הכרזה על הזוכה וספירת הלייקים תערך ב8.3.2018.
 
הננו מברכים אותך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה.